* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  48° 39,8574´ N
  20° 26,4606´ E
ROŽŇAVSKÉ BYSTRÉ

Nachádza sa v Rožňavskej kotline, 8km na Z od Rožňavy. Obec bola osadená pravdepodobne v 2. pol.13.stor. Pôvodne patrila rodine Štitnickovcom /1362/,neskôr bola súčasťou krásnohorského hradného panstva a nakoniec štitnického komposesorátu. Od začiatku banícka obec, v ktorej sa pôvodne dolovali drahé kovy, od 18. stor. železo a meď.

Rožňavské Bystré - kostol

Rožňavské Bystré - kostol

Rožňavské Bystré - kostol

Kostol /ev.a.v./, klasicistický, postavený r.1844 podľa tradície na mieste niekdajšej husitskej modlitebne. Oltár neskorobarokový z pol.18.stor., prenesený sem z ev. kostola v Kameňanoch r 1944. Uprostred oltára obraz poslednej večere,po stranách plastiky a točité stľpiky,ktoré nesú nadstavec s reliéfom najsv. Trojice. Kazateľnica z r. 1844.

Rožňavské Bystré - kostolRožňavské Bystré - kostol
 
Kostol má 3 zvony. Najmenší z nich je bez nápisu. Väčší s nápisom: "ŽIVÝCH PREBÚDZAŤ HLÁSAŤ POKÁNIE MRTVYCH VYPREVÁDZAŤ MOJE POVOLANIE   ZVONOLEJÁRNA UČ. SPOL. V PREŠOVE   CIRKEV EV. A. V. BYSTRIANSKA SI ZAOPATRILA V ČAS UČINKOVANIA EV. FARÁRA  JÁNA SOLKOV R. 1924" . Na najväčšom z nich najdeme nápis: "EVANG: CIRKVI BYSZTRANSZKÉ   PREDSTAVENÍ UDOVENIZE POMENOVANÍ NÁRODNOSTI   TOMO GYURO RICHTAR BABIS ONDRO    V. RICHTAR TOMKO M: BABICS GY.    SZPESÁK J: DORKIN A: MARCI J: JANKO GY:     O: ONTÖ ONTÖTTE WALSER FERENCZ     PESTEN 1869".

Rožňavské Bystré - kostol

Rožňavské Bystré - kostol

Rožňavské Bystré - kostol
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015