ÚVOD  CIELE   ZAPOJTE SA !   HISTÓRIA  AKTIVITY  STANOVY  SPOLUPRACUJÚCE ORGANIZÁCIE  E-M@IL

 

    

  STANOVY  §1. Názov a sídlo

 1. Združenie má názov Rožňava a okolie, ďalej len "združenie" alebo "RaO".
 2. Združenie používa skratku RaO. V medzinárodnej oblasti vystupuje pod názvom "Rožňava and surrounding".
 3. Všetky tri názvy sú rovnocenné.
 4. Sídlom združenia je: Rožňava,....

§2. Cieľ združenia

 1. Cieľom združenia je vytvárať vhodné podmienky pre rozvoj turistického ruchu, propagáciu Rožňavy a okolia , chrániť životné prostredie, vykonávať publikačnú činnosť.

§3. Základné ustanovenia

 1. Združenie Rožňava a okolie je dobrovoľným občianskym združením v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. a v znení neskorších predpisov.

§4. Činnosť združenia

 1. RaO združuje záujemcov o ochranu prírody a rozvoj turistického ruchu.
 2. Spolupracuje s inštitúciami a organizáciami napomáhajúcimi plniť ciele združenia.
 3. Poriada školenia, diskusie, exkurzie, konferencie, sympóziá a semináre. Vykonáva expertnú, publikačnú a vydavateľskú činnosť.
 4. Cieľom združenia je iniciovať, podporovať a realizovať akcie na ochranu a výskum Národného parku Slovenský kras.
 5. Napomáha rozvoju turistického ruchu, propagácii Rožňavy a okolia .
 6. Podporuje alebo priamo spolupracuje na vytváraní archívov a knižnice.
 7. Zhromažďovanie a zveľaďovanie majetku klubu.
 8. Zaisťuje základnú administratívu združenia.

§5. Členstvo v združení

 1. Združenie má členov riadnych, čestných a spolupracujúcich.
 2. Členom združenia je každý, kto je prijatý za člena združenia a riadne si plní členské povinnosti.
  1. Riadnym členom združenia sa môže stať každý občan, ktorý sa prihlási k cieľom združenia, súhlasí so stanovami združenia, vnútornými predpismi združenia, podá riadne vyplnenú prihlášku a zaplatí príslušný členský poplatok vo výške a na dobu stanovenú vnútorným predpisom združenia.
  2. Spolupracujúcim členom združenia sa môže stať každý občan, skupina, inštitúcia, organizácia, ktorý sa prihlási k cieľom združenia a súhlasí so stanovami združenia.
  3. Čestným členom sa môže stať každý občan navrhnutý riadnym členom, ak bude akceptovaný hlasovaním Valného zhromaždenia. Je oslobodený od platenia členských príspevkov. Čestné členstvo je udeľované za mimoriadne zásluhy.
 3. Riadnym členom sa stáva občan podľa §5.2.1 dňom prijatia platby vo výške členského poplatku. Dokladom členstva je potvrdenie o členstve vydané Správnou radou.
 4. Spolupracujúci členovia sú prijímaní uznesením Správnej rady združenia na základe správne vyplnenej prihlášky určujúcej druh členstva.
 5. Členstvo v združení zaniká vystúpením, nezaplatením členských poplatkov, úmrtím, alebo zánikom právnickej osoby, zánikom združenia, alebo uznesením Valného zhromaždenia. V prípade hrubého porušenia stanov, alebo vnútorného predpisu môže členstvo do najbližšieho Valného zhromaždenia pozastaviť Správna rada.
 6. Riadny člen má právo:
  1. na informácie o činnosti združenia
  2. účasti na akciách združenia
  3. na zľavy na prípadné akcie a projekty
  4. využívať prostriedky technického, prípadne iného charakteru, vymedzené správnou radou na tieto účely
  5. obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko
  6. podávať návrhy na zmeny vo vnútornom predpise združenia
  7. byť volený do orgánov združenia
 7. Riadny člen má na Valnom zhromaždení jeden platný hlas. Spolupracujúci člen nemá hlasovacie právo, môže vystupovať pod hlavičkou RaO ako spolupracujúci člen na danom projekte. Má právo využívať prostriedky technického, prípadne iného charakteru, vymedzené Správnou radou na tieto účely.
 8. Čestný člen nemá hlasovacie právo, má právo byť informovaný o akciách, zúčastňovať sa akcií s právami ako riadni členovia (s výnimkou hlasovania), ak sa týchto práv vyslovene nezriekne.
 9. Riadni členovia sú povinní:
  1. dodržiavať stanovy združenia a jeho vnútorné predpisy
  2. plniť uznesenia orgánov združenia
  3. platiť v stanovenej lehote členské príspevky, ktorých výšku určuje Valné zhromaždenie združenia.
 10. Spolupracujúci člen je na základe dohody povinný v určenom termíne podať Správnej rade správu o stave projektu.

§6. Organizačná štruktúra združenia

 1. Najvyšším orgánom združenia je Valné zhromaždenie riadnych členov .
  1. Valné zhromaždenie je uznášania schopné za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov združenia. Predsedá mu prezident, prípadne poverený člen Správnej rady. Ak nie sú prítomní, Valné zhromaždenie zvolí pred začatím rokovania jedného člena za predsedajúceho na tomto Valnom zhromaždení.
  2. Ak Valné zhromaždenie nie je uznášania schopné zvolá sa náhradné Valné zhromaždenie, ktoré je uznášania schopné s akýmkoľvek počtom zúčastnených členov.
  3. O záveroch navrhovaných bodov programu Valné zhromaždenie hlasuje. Právo hlasovať majú riadni členovia. Ak nie je výslovne stanovené inak, rozhoduje prostá väčšina hlasov. Jeho rozhodnutia sú pre Správnu radu a členov združenia záväzné.
  4. Program Valného zhromaždenia navrhuje Správna rada a členovia združenia.
 2. Výkonným orgánom združenia je Správna rada združenia skladajúca sa z 3-5 členov. Členom Správnej rady združenia môžu byť riadni členovia. Správna rada je volená a odvolávaná Valným zhromaždením. Zodpovedá za všetky úlohy súvisiace s činnosťou a financovaním združenia. Správna rada musí zvolávať Valné zhromaždenia minimálne raz ročne. Funkčné obdobie Správnej rady je trojročné. Správna rada je povinná do konca jej funkčného obdobia zvolať Valné zhromaždenie za účelom voľby novej Správnej rady podľa §6.2.9.
  1. Správna rada sa stretáva aspoň dva krát do roka a to v určenom čase a na určenom mieste, alebo prostredníctvom elektronických médií. Zasadnutie Správnej rady zvoláva prezident združenia alebo iný člen touto úlohou poverený. Správna rada je na zasadnutí uznášania schopná len za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny jej členov, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta.
  2. Členstvo v Správnej rade vzniká dňom zvolenia člena združenia za člena Správnej rady. Kandidáta na člena Správnej rady môže navrhnúť riadny člen. O prijatie za člena Správnej rady sa Valné zhromaždenie uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov členov zúčastňujúcich sa Valného zhromaždenia. Členstvo v Správnej rade zaniká uplynutím funkčného obdobia, rezignáciou na funkciu, prípadne odvolaním člena Valným zhromaždením, vystúpením člena zo združenia, jeho úmrtím alebo zánikom združenia.
  3. V prípade uvoľnenia funkcie si môže Správna rada zvoliť náhradníka z členov združenia. Náhradníka musí potvrdiť vo funkcii najbližšie Valné zhromaždenie, inak jeho členstvo v Správnej rade zaniká. Až do potvrdenia jeho členstva v Správnej rade Valným zhromaždením, nesmie takto zvolený náhradník zastávať funkciu prezidenta združenia.
  4. Člen Správnej rady sa kedykoľvek môže vzdať svojho úradu písomným oznámením, ktoré musí byť doručené prezidentovi združenia mesiac vopred. Prezident zvolá mimoriadne zasadnutie Správnej rady, kde sa stanoví ďalší postup a podmienky voľby náhradníka.
  5. Členovia Správnej rady spomedzi seba volia prezidenta združenia, na celú dobu funkčného obdobia Správnej rady, ktorý poveruje jednotlivých členov správnej rady vybranými úlohami tak, aby bola rešpektovaná operatívna a efektívna činnosť združenia. Prezident sa môže vzdať svojho úradu písomným oznámením, kde uvedie termín zvolania mimoriadneho zasadnutia Správnej rady, kde sa dohodnú ďalšie podrobnosti o postupe združenia a voľbe nového prezidenta.
  6. Správna rada riadi združenie v období medzi Valnými zhromaždeniami a za svoju činnosť je zodpovedná Valnému zhromaždeniu. Správna rada rieši všetky otázky na zasadaní Správnej rady. Z tohoto zasadania sa urobí zápis, ktorý podpisujú všetci prítomní členovia Správnej rady. Tento dokument bude prístupný všetkým členom RaO.
  7. Správna rada je oprávnená nadpolovičnou väčšinou hlasov zvolať z vážnych dôvodov výnimočne valné zhromaždenie i viackrát ako raz do roka.
  8. Správna rada má povinnosť informovať všetkých členov združenia o konaní Valného zhromaždenia elektronickou, alebo klasickou poštou podľa priania člena.
 3. Do Správnej rady môže byť člen združenia volený, iba ak v deň jeho nástupu do funkcie dosiahol 18 rokov.
 4. Štatutárnym zástupcom združenia je jeho prezident, alebo iný Správnou radou poverený člen Správnej rady.

§7. Zásady hospodárenia združenia

 1. Prostriedky na svoju činnosť získava združenie z členských príspevkov, dobrovoľných príspevkov, darov, dotácií, grantov od fyzických i právnických osôb zo Slovenskej republiky i zahraničia a z vlastnej hospodárskej činnosti, schválenej Správnou radou.
 2. Za finančné hospodárenie združenia zodpovedá Správna rada združenia, dispozičné právo k účtu má prezident a viceprezident-hospodár združenia. Správna rada poveruje svojho člena (hospodára), aby pomáhal prezidentovi s hospodárskou agendou a prípadne s riadením práce kvalifikovanej externej sily, poverenej starostlivosťou o účtovné doklady združenia. Vo veciach finančných zodpovedá správnej rade za využívanie bankových účtov prezident združenia, a to vždy v príslušnom funkčnom období.
 3. Správa o hospodárení sa predkladá pravidelne raz ročne členstvu, spravidla na Valnom zhromaždení združenia.
 4. Výšku členských poplatkov v nasledujúcom roku stanoví hlasovanie na Valnom zhromaždení združenia. Ak neprebehne hlasovanie alebo nedôjde ku schváleniu novej výšky členských poplatkov, zostáva táto rovnaká ako v predchádzajúcom období.

§8. Všeobecné ustanovenia

 1. Združenie bude pracovať v súlade s vnútorným predpisom, ktorý schváli Správna rada na svojom ustanovujúcom zasadnutí a ktorý nebude v rozpore s týmto základným dokumentom. V prípade potreby môže Správna rada vnútorný predpis meniť podľa potrieb a vývoja združenia so súhlasom dvojtretinovej väčšiny Správnej rady.

§9. Zánik združenia

1.  Klub zaniká:

     a/  dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením

     b/  právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho rozpustení

2.  Pri zániku klubu sa vykonáva majetkové vysporiadanie. Majetkové vysporiadanie vykoná likvidačná komisia, alebo likvidátor určený zhromaždením členov klubu. Likvidátorom  nemôže byť člen klubu. Likvidátor môže byť len fyzická osoba. Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu. Zánik klubu oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.

§10. Dočasné ustanovenia

 1. Prípravný výbor dočasne plní funkciu Správnej rady až dovtedy, kým sa prvá Správna rada neujme svojej funkcie.

§11. Záverečné ustanovenia

 1. Stanovy združenia je možné zmeniť len na základe hlasovania Valného zhromaždenia, pokiaľ pre navrhovanú zmenu bude hlasovať viac ako polovica platných hlasov všetkých členov. Po schválení zmeny bude tento doručený registrujúcemu štátnemu orgánu.
 2. Tento dokument nadobúda právnu účinnosť jeho registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.


 

   Magyarul  English  Deutsch

 

     ÚVOD  CIELE   ZAPOJTE SA !   HISTÓRIA  AKTIVITY  STANOVY  SPOLUPRACUJÚCE ORGANIZÁCIE  E-M@IL