AZ EGYESÜLET CÉLJAI CSATLAKOZZONAK !  HISTÓRIA  ALAPSZABÁLYOK EGYÜTTMŰKÖDŐ SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGEK E-M@IL

 

    

  ALAPSZABÁLYOK  §1. Megnevezés és székhely

 1. Az egyesület neve Rožňava a okolie (R. és környéke), tovább csak "egyesület" vagy "RaO".
 2. Az egyesület  RaO rövidítést használ. A nemzetközi területen "Rožňava and surrounding" elnevezés szerepel.
 3. Mind három elnevezés egyenértékű.
 4. Az egyesület székhelye: Rožňava (Rozsnyó),....

§2. Az egyesület célja

 1. Az egyesület célja megfelelő körülményeket teremteni turistaforgalom fejlődésére, Rozsnyó és környéke propagálása, természet védelem,  publikációs ténykedések végrehajtása.

§3. Alap előírások

 1. Ez az egyesület  önkéntes polgári egyesületként működik a 83/1990 Zb törvényt követve. 

§4. Tevékenységek

 1. RaO a  természetvédelem és a turistaforgalom fejlődése rajongóit egyesíti.
 2. Együtműködünk az egyesület céljai teljesítésében segítő intézményekel és szervezetekel.
 3. Oktatásokat, megbeszéléseket, exkurziákat, értekezleteket és semináriumokat szervezünk. Szakértő, publikációs és kiadói munkát hajtunk végre.
 4. Az egyesület céljai közé tartozik a Slovenský kras nemzeti park védelme és felmérése támogatása és realizálása.
 5. turistaforgalom fejlődését és Rozsnyó és környéke propagálását segíti.
 6. Az archívum és a könyvtár novelését támogasa és végrehajtja.
 7. A klub vagyona növelése.
 8. Az egyesület alapközigazgatását administratívu bisztosítsa.

§5. Az egyesület tagsága

 1. Az egyesületnek szabályos, tisztelt és együtműködő tagjai vannak.
 2. Az egyesület tagjává nevezhető mindenki, aki megvan választva és szabályosan teljesíti a tagsági kötelességeit.
  1. Szabályos tag lehet minden polgár, aki az egyesület céljaihoz jelentkezik, egyetért az alapszabályokal, az egyesület belső előírásokal, szabályosan kitöltött bejelentőlapot ad fel és kifizeti az illetékes tagsági díjat amelyket a belső előírás szabb meg.
  2. Együtműködő taggá válhat minden polgár, csoport, intézmény, szervezet, aki az egyesület céljaihoz jelentkezik és egyetért az alapszabályokal.
  3. Tisztelt taggá válhat minden szabályos taggal javasolt polgár, ha azt elfogadja a közgyűlés szavazása. Fel vanak mentve a tagsági díjak fizetésétől. A tisztelt tagság rendkívüli érdemekért jár.
 3. Szabályos taggá válik a  §5.2.1 szerint a tagsági díj befizetése napjától. A vezetőségi tanácsal kiadott igazolás tagsági okmányként  szerepel.
 4. Együtműködő tagokat a vezetőségi tanács döntése fogadja el Správnej rady združenia na základe szabályosan kitöltött bejelentőlap alapján..
 5. Az egyesület tagsága megszünik a kilépéssel, a befizetetlen tagsági díjal, halálesetel, vagy  jogi személység és egyesület megszüntetésével, vagy a közgyűlés döntése alapján. Az alapszabályok vagy a belső előírások súlyos megsértése alapján a vezetőségi tanács leálíthasa a tagságot a legközelebbi közgyűlésig.
 6. A szabályos tagoknak jogai:
  1. az egyesület tevékenségivel kapcsolatos információkra 
  2. jelenlétre az egyesületel szervezet akciókon
  3. esetleges árengedményekre az akciókra
  4. a vezetőségi tanácsal meghatározott műszaki illetve más jellemű eszközök használása
  5. hozzáfordulni az egyesület szervekhez a panaszokal és javaslatokal és kikérni az álláspontot
  6. a belsőszabályokkal kapcsolatos javaslatokal fordulni a szervezethez
  7. választva lenni az egyesület szervekbe
 7. A szabályos tagok a közgyűlésen egy érvényes szavazatal rendelkeznek. Az együtműködő tagnak nincs joga a szavazásra, a RaO alat csak mint együtműköddő tag vehet részt az adot projektuson. A vezetőségi tanácsal meghatározott műszaki illetve más jellemű eszközök használása
 8. Tisztelt tagoknak nincs joguk a szavazásra, joguk van az egyesület tevékenségivel kapcsolatos információkra, jelenlétre az egyesületel szervezet akciókon mint szabályos tagok (a szavazás kivételével), abban az esetben hogy ha ezekről a jogokról kimondva nem mond le.
 9. A szabályos tagoknak kötelességei:
  1. az egyesület szabályai betartása
  2. az egyesület  határozatok teljesítése
  3. a tagsági díjak időben befizetése, amelyknek az összegét az egyesület közgyűlése szabja meg.
 10. Az együtműködő tag köteles a megegyezés alapján az adott időben jelentést adni a vezető tanácsnak a projektus állapotáról.

§6. Szervezési felépítés

 1. Az egyesület legmagasabb szerve a szabaályos tagok  közgyűlésse.
  1. Közgyűlés az egyesület tagjai többsége jelenlétével képes határozatot hozni. A közgyűlést az elnök, illetve a vezetőségi tanácsal megbízott  tag vezeti. Ha nincsenek jelen, a közgyűlés a tárgyalás előt megválaszt egy tagot a gyűlés vezetéssével.
  2. Ha a közgyűlés nem képes határozatott hozni, összehívódik egy pótközgyűlés,  amelyk  határozóképes bármennyi tag jelenlétével.
  3. A program javaslati pontokról a közgyűlés szavaz. Szavazásra a szabályos tagok jogosak. Ha kimondottan nincs nincs megszabva máskép, akkor a szavak többsége dönt. A döntés a vezetőségi tanácsnak és az egyesület tagjainak kötelező.
  4. A közgyűlés programját vezetőségi tanács vagy az egyesület tagjai szabják meg.
 2. Az egyesület cselekvő szerve a 3-5 tagból álló vezetőségi tanács. A vezetőségi tanács tagjai a  szabályos tagok lehetnek. A vezetőségi tanácsot a közgyűlés válastja és vonja vissza. Felelős az összes egyesületel kapcsolatos tevékenységeiért. A vezetőségi tanács köteles minimálisan egyszer egy évben összehívni a közgyűlést. A vezetőségi tanács működési időszaka 3 év.  A vezetőségi tanács köteles a működési időszak végéhez összehívni a közgyűlést az új  vezetőségi tanács választása céljából (§6.2.9).
  1. A vezetőségi tanács legalább kétszer évente összeűl az adott időben, az adott helyen, illetve az elektronikus médiumokkon keresztül. A vezetőségi tanács ülését az egyesület  elnöke illetve erre megbízot tagja hívja össze. A vezetőségi tanácsaz üléseken az egyesület tagjai többsége jelenlétével képes határozatot hozni, abban az esetbe ha a szavazatok egyenlőek, döntést az elnök szava hozza meg.
  2. A vezetőségi tanács tagsága az egyesület tagja megválasztása napjával kezdődik. A jelöltet a vezetőségi tanács tagjává a szabályos tag javasolhasa. A vezetőségi tanács tag felvevéséről a közgyűlés dönt a szavazat szerint. A vezetőségi tanács tagsága a működési időszakkal szűnik meg, illetve lemondással, a közgyűlés határozata alapján, kilépéssel az egyesületből, halál esetén vagy az egyesület megszüntetésével.
  3. A funkció felszabadult helye esetén a vezetőségi tanács megválaszthet egy helyettest az egyesület tagjai közül. A helyettest a funkcióbana legközelebbi közgyűlésen jóvá kel hagyni, máskép a vezetőségi tanács tagsága megszűnik. Egész a tagsága jóváhagyásaig, a helyettes nem végezheti az elnök funkcióját.
  4. A vezetőségi tanács tagja bármikor lemondhat a tisztségéről írásos jelentésel, amelyket az elnöknek egy hónapal előbb kézbesíteni kel. Az elnök  vezetőségi tanács rendkívüli ülést hív össze, ahol eldöntik a további eljárást.
  5. A vezetőségi tanács tagjai maguk közül választanak elnököt az egyesületnek, a vezetőségi tanács egész működési időszakra, és kiosztja a tagoknak a feladatokat felfigyelve az egyesület operatív és efektív működésére. Az elnök írásos beszámolásal mondhat fel az elnöki posztról, amiben meghirdeti a vezetőségi tanács ülésének dátumát, ahol megbeszélik a további lépéseket.
  6. A tanács a közgyűlések között vezeti az egyesületet és igazgasa az összes ülési pontot. Az ülésről jedzőkonyv készül amit az összes jelenlévő tag aláírja. Ez a dokumentum rendelkezésre áll minden RaO tagnak.
  7. A vezetőségi tanács a szavazatok többsége alapján rendkívüli okokból évente többször is  összehívhat közgyűlést.
  8. A vezetőségi tanács köteles  kihirdetni a közgyűlés megtartását elektronickus, illetve hagyományos postával (a tag kívanata szerint).
 3. A vezetőségi tanács tagjává csak a 18 éven felüliek választhatók.
 4. Az egyesület alapszabályzati hejetesítő az egyesűlet elnöke, vagy a  vezetőségi tanácsal kinevezet tag.

§7. Az egyesület gazdálkodása

 1. Eszközök az egyesület tevékenységeire a tagsági díjakból, önkéntes adományokból, dotációkból, Szlovákiai vagy nemzetközi saját termelési grantumokból folynak a vezetőségi tanácsal jóváhagyva.
 2. Az egyesület pénzügyi gazdálkodásaért a vezetőségi tanács felel, a számla diszpozíció jogával az egyesület elnöke és az alelnök-közgazdász rendelkezik. A vezetőségi tanács megbíza a saját tagját  (közgazdászt), hogy segítsen az elnöknek a gazdasági agendával esetleg kvalifikált külső erők munkája vezetéssével. A pénzgazdssági ügyekben a bankszámlák használatával az elnök felel a vezetőségi tanácsnak, mindig a megfelelő működési időszakban.
 3. Jelentés a gazdálkodásról legalább egyszer évente leadódik a tagságnak, rendszerűen a közgyűlésen.
 4. A következő év tagságdíja összegének magasságaát a közgyűlés szavazása határoza meg. Ha nemzajlik le a szavazás vagy eredménynélkül végződik, marad a régi összeg..

§8. Általános előirások

 1. Az egyesület a belsőszabályzatal fog működni, amit vezetőségi tanács hozott létre az alakuló gyűlésen, és amelyik nemellenkezik ezel az alapdokumentummal. A vezetőségi tanács szükség esetén változtathasa belsőszabályokat az egesület fejlődése szerint meni a kétharmados többség szavazatai döntése alapján.

§9. Az egyesület megszűnése

1.  A klub megszűnik:

     a/  önkéntes szétoszlással vagy összeállásal egy másik egyesületel

     b/  a belügy minisztérium jogerős dötése alapján

2.  A klub megszűnésekor végrehajtódik a tulajdon leszámolás. A leszámolást a likvidációs komisió hajtsa végre, illetve a klubtagok gyűlésen megnevezett likvidátor. Likvidátor nem lehet a klub tagja. Kiegyenlíti az összes tartozásokat és a maradékal a legmagasabb szervek utasítása szerint bánik. A klub megszűnéséről 15 napig a leszámolás után jelentést tesz a Szlovák belügy minisztériumnak.

§10. Ideiglenes előírások

 1. Az előkészítő bizotság ideiglegesen a vezetőségi tanács funkcióját hajtsa végre egész adig, amég az első vezetőségi tanács nemveszi kezeibe a funkciót.

§11. Záró előírások

 1. Az alapszabályokat csak a közgyűlésen lehet változtatni szavazás döntése szerint. A változtatás elfogadása után ezekat jelenteni kel a regisztráló állami szerveknek.
 2. Ez a dokumentum a Szlovákiai belügyminisztérium regisztrálásával lép érvénybe.


 

  slovensky  Magyarul  English  Deutsch


AZ EGYESÜLET CÉLJAI CSATLAKOZZONAK !  HISTÓRIA  ALAPSZABÁLYOK EGYÜTTMŰKÖDŐ SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGEK E-M@IL