* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

MESTO - PAMIATKY

ROŽŇAVA
MÚZEUM

Múzeum - klasicistická prevádzková administratívna budova bývalej miestnej továrne na spracovanie koží / Markova továreň /, bola do prevádzky daná v roku 1782. Budova vznikla prestavbou domov na stredovekých parceliach. Nad oknami sú figurálne výjavy znázorňujúce pracovné postupy pri spracúvaní kože (skladanie surových koží, spracovanie a rezanie koží a alegória garbiarstva), riešené na spôsob antických prác. Niekedy boli za touto budovou rozsiahle výrobné budovy manufaktúry na výrobu koží, dnes je v dvorovej časti parčík.      Markova továreň na výrobu koží bola v Rožňave najväčším podnikom  s najstaršou tradíciou. Už správa z roku 1868 hovorí o tom, že Markova továreň na kožu patrila medzi známe v celom Uhorsku. Vtedy tu pracovalo 50 ľudí. Desiatky ďalších boli zamestnaní ako povozníci a pod. V tom čase bol podnik zariadený na pohon vodnej sily, ale javila sa už potreba zakúpenia parného stroja. Ročne sa tu spracovalo okolo 10 000 koží v hodnote 150 000 zlatých. O jeho obchodnom obrate svedčí i to, že mal sklady v Košiciach i v Miškovci a svoj tovar vyvážal aj do Viedne, Haliče a Banátu. Rýchlejší vzostup podniku pozorovať od roku 1872, keď sa stal účastinárskou spoločnosťou. V nasledujúcom desaťročí sa modernizoval: okrem iného tu pracoval parný stroj s výkonom 20 konských síl. V tom období zariadenie továrne pozostávalo z mlyna na trieslovinu a mlyna na jej rezanie. Oba boli na vodný pohon. Ďalej tu bol štiepací stroj a rôzne kade, ako napr. kade na mäkčenie koží 150 kusov, 10 popolových a 10 vodných kadí. Podnik zamestnával 55 robotníkov a 5 žien. Rožňavskí kožiari ako prví zaviedli novú formu manufaktúrnej výroby.

Múzeum - Rožňava

Múzeum - Rožňava

Múzeum - Rožňava

Múzeum - Rožňava

Múzeum - Rožňava

Múzeum - Rožňava
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015