* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

MESTO - PAMIATKY

ROŽŇAVA
BÝVALÝ MESTSKÝ CHUDOBINEC

 Už v stredoveku stál na mieste dnešného Pamiatkového úradu mestský špitál, ktorý v roku 1710 vyhorel. V rokoch 1712 – 1719 dal Juraj Andrássy na tomto mieste vystavať novú budovu pre účely mestského špitála a jeho činnosť zaopatril kapitálom. Od roku 1837 sa na základe rozhodnutia cirkevnej rady premenoval na rímskokatolícky a začal fungovať len pre katolíkov. Na vedute mesta  z konca 18. stor. je kreslený so štítom. Nemožno vylúčiť, že objekt štít skutočne mal a dnešná atika je jeho pozostatkom. Rozsiahlejšia prestavba prebehla okolo roku 1890, keď bol zaklenutý otvor čiernej kuchyne a zväčšené okná.
Na budove sa nachádzajú staršie barokové kamenné súsošia : Pieta, Sv.Trojica, Sv.Florián - patrón požiarnikov ako i kamenná nápisová doska s ozdobným okovaním, hovoriaca  o založení objektu. Pod ňou malý vybratý priestor s kovaním pre pokladničku, do ktorej sa vyberalo na prevádzku špitálu.

Bývalý mestský chudobinec - Rožňava

Bývalý mestský chudobinec - Rožňava

Bývalý mestský chudobinec - Rožňava
 
Figurálna kompozícia sv. Florián pozostáva z kľačiacej postavy svätého Floriána odetého do tradičnej suknice rímskeho vojaka s pancierom na prsiach, na hlave s prilbou s vejúcimi pštrosími perami. Pravá ruka pridržiava bohatú drapériu zástavy a otvorenou dlaňou je položená na prsiach, v ľavej ruke svätec drží džber, z ktorého leje vodu na horiaci dom. Súčasťou kompozície je figúrka anjelika kľačiaceho na streche horiaceho domu pravým bokom sa opierajúc o ľavú ruku svätca.


Bývalý mestský chudobinec - Rožňava

Súsošie Korunovanie Panny Márie:
Všetky postavy sú tesané z jedného kusa kameňa v tvare rovnostranného štvor-uholníka uzavretého vo vrchole holubicou so svätožiarou (predstavujúcou Ducha svätého). Ústrednou figúrou kompozície je kľačiaca Panna Mária, ktorá má na hlave kráľovskú korunku s diadémom. Po jej pravici sediaca figúra Krista , po ľavici sediaca figúra Boha Otca . Pravá ruka pridržiava korunu na hlave Márie, ľavá drží zemeguľu položenú na ľavom kolene.


Kamenné súsošia  boli vytvorené okolo r. 1720 neznámym autorom, v štýle vrcholného baroka až rokoka.   Súsošia majú výšku cca 120 cm a sú vyhotovené z pieskovca.  Svätožiary a kríže sú vyzlátené.

1
Pamätná tabuľa z čierneho lešteného kameňa je súčasťou hlavnej fasády budovy prvej rožňavskej nemocnice. Tabuľa bola vytvorená pravdepodobne v r. 1719, pri príležitosti ukončenia prestavby, neznámym autorom.

Text na pamätnej tabuli:

Istennek DIC sőségére FeLépítette
ezen RosnaI  IspItaLt Krasznahorka
nak.eörökös Vra.IDősbIk
AnDrássy György
Lett régI. hIV.szoLIa tIsztartoIa
rozManI InDVstrIaIa
áLtaL


V preklade: Tento rožňavský špitál dal postaviť Juraj Andrássy večný pán Krásnej Hôrky prostredníctvom správcu svojho majetku Rozmániho.

Chronostikon vyznačuje letopočty 1712 – 1719, čo je letopočet výstavby.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015