* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  48° 42,8196´ N
  20° 28,5168´ E
GEMERSKÁ POLOMA

Gemerská Poloma - Erb Nachádza sa v Slovenskom rudohorí v údolí rieky Slanej, 9 km na SZ od Rožňavy. Vznikla spojením dvoch samostatných obcí, Malej a Veľkej Polomy. Materská obec osadená v r. 1291-1320. Obe obce patrili od r. 1320 Bebekovcom, potom rodine Andrássyovcov. Obyvatelia sa už v stredoveku zaoberali obchodovaním, povozníctvom, pastierstvom, drevorubačstvom a pálením uhlia.

Gemerská Poloma - kostol

Gemerská Poloma - kostol

Gemerská Poloma - kostol

Kostol /ev.a.v./ pôvodne klasicistická tolerančná stavba z r. 1784, s pseudorománsko-gotickou fasádou a vežou. Oltár klasicistický s obrazom krista medzi detmi od M.Finsterbuscha z r. 1937. Kazateľnica neskorobaroková z pol.18.stor. Bohoslužobné cínové konvice z r. 1784 a 1804.

Gemerská Poloma - kostol

Kostol sv. Jozefa /kat./, barokovo-klasicistický, postavený r. 1802 na spôsob gemerských barokovo-klasicistických stavieb poslednej tretiny 18.stor. Veža zastrešená dvojstupňovou zvonovitou barokovou prilbou.Hlavný oltár klasicistický z r. 1802. Kazateľnica z 1.pol.19.stor.,na rezonančnej strieške staršia ľudová plastika Dobrého pastiera.Gotický zvon z konca 15.stor.

Gemerská Poloma - pamätná tabula
 
Pamätná tabuľa na rodnom dome Petra Kellnera Hostinského - slovenského novinára a spisovateľa. Autorom tabule reliéfneho portrétu  je akad. sochár František Štefunko. Bola odhalená v r. 1934. Budova ev. fary bola postavená asi okolo roku 1784.

Gemerská Poloma - zvonica

Zvonica v Malej Polome s klasicistickou úpravou. Pôvodne stála pri kostole, ktorý počas náboženských bojov v 16-17. stor. zanikol. V 18.  stor. bola zbarokizovaná, zač. 19. stor. v hornej časti klasicisticky upravená.Vo veži sú dva zvony.  Menší zvon je starší z r. 1876 s nápisom : Kde v obci svornosť tam i horlivosť priateľnosť obce malo polomskej, … Romok -  /nápis je ťažko čitateľný, preto je neúplný /. Veľký zvon z roku 1923 s nápisom : Poctyva obec malá Poloma ten zvon dala zo svoje usilovnosti a od spolu dobrodincoch po za mora za česť boží .., Walser Ferencz Budapest.
 
Bývalý prícestný zájazdový hostinec s voziarňou sa nachádza za  Gemerskou Polomou vedľa  cesty, ktorá vedie z Rožňavy do Spišskej Novej Vsi. Hostinec je pamiatkou na obdobie čulých furmaniek, ktoré viedli zo severu na juh a opačne /zásobovanie Spiša naturáliami z Dolnej zeme a vozenie soli z Poľska do Maďarska/ po starej ceste cez priesmyk Suľová. Furmanky trvali zvyčajne viac dní - až týždeň a povozníci potrebovali po dlhej ceste oddych, k tomu slúžili zástavkové hostince, kde mohli prespať, opatriť kone a posilniť sa na ďalšiu cestu. Budova pochádza približne z 2. polovice 18.stor., môže však ísť aj o stavbu staršiu ako naznačuje história gemerských furmaniek. V 70. rokoch 19. stor. polomský áláš / z maďarského slova álni = stáť / kúpili betliarski grófi Andrássyovci a zriadili si tu sídlo lesnej správy.

Pomník  tragicky zahynutým vojakom 2 čsl. paradesantnej brigády pri leteckej havárii 16.10.1944 – počas ich prepravy na pomoc SNP. Pomník bol odhalený roku 1960.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015