* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  48° 45,5304´ N
  20° 25,0614´ E
GOČOVO

erb - GočovoNachádza sa v Slovenskom rudohorí, v údolí Slanej, 18 km na SZ od Rožňavy. Obec vznikla v 1. pol.14.stor. na území, ktoré r. 1320 dostali Bebekovci. Obyvatelia boli väčšinou pastieri. Po r. 1570 bola obec novozaložená pri Slanej, pretože pôvodné sídlisko zničili Turci. Novší obyvatelia sa zaoberali povozníctvom, remeslami, drevorubačstvom, pracovali v baniach v miestnych železiarských podnikoch v 19. stor.

Gočovo - kostol

Gočovo - kostol

Gočovo - kostol

Kostol /ev.a.v./ barokovo-klasicistický, postavený v r. 1780 - 1790 a začiatkom 19. stor. doplnený vežou. O stavbe vypovedá nápis na stene presbytéria:  ,,Toto dielo započalo sa stavať za panovníka Jozefa II. (1780 – 1790). Dokončilo za kráľa Leopolda (1790 – 1792). Tento chrám k uctievaniu Boha vystavil Gočovský ľud. Nech sa vždy zachová v zbožnej úcte". V nadpraží kamenného ostenia vstupného portálu banícky odznak s letopočtom 1790.

Gočovo - kostol

Gočovo - kostol

Gočovo - kostol

Oltár z r. 1761 barokový- drevený. Oltár zovretý a pokrytý rozvinutou akantovou ornamentikou s pásikom. Kazateľnica baroková z pol. 18. stor., na parapete maľované postavy styroch evanjelistov. Lavice z pol. 18. stor., na poprsniciach a bočniciach majú maľovanú rastlinnú ornamentiku. Pamätná tabuľa nad sakristiou z konca 18. stor. s nečitateľným nápisom.
Organ bol vyrobený v maďarskej továrni na výrobu organov a harmonií - Angster József a syn - v Pécs-i. Na jeho boku sa nachádza tabula s pokynmi na údržbu.

Gočovo - kostol

Gočovo - kostol

Gočovo - kostol

Text na gočovskom oltári:  Najvyššiemu Bohu tento oltár Najsvätejšej Trojice z Milosti Božej, za panovania slávnej Márie Terézie, pod panstvom osvieteného pána baróna Štefana Andrássyho, jeho večnou dobrotivosťou, za spravovania tejto filie farárom Matejom Prunom s nadriadeným P. Olahom, po rozhodnutí Andreja Kuzmu a juraja Sklenára so zhromaždením prísažných vyhoviet, z povinnosti chrámových služobníkov Jakuba Karosza a Michala Mlinára uskutočnené, prácou a umením svojim Krištof Nigriny sa pripojil, postavený bol cirkvou a komunitou gočovskou, roku, keď sa smútilo. Ó, zachovaj Bože nás a cirkev. 1761

Gočovo - kostol - zvon

Gočovo - kostol - zvon

Gočovo - kostol - zvon

Vo zvonici sa nachádzajú 4 zvony z nápismi:  1.:   HRAD PREPEVNÝ JEST PÁN NÁŠ   EV. A. V. CIRKEV GOČOVSKÁ   1937   V. BUCHNER KOŠICE.   2.:   Miller Brno.  LUTHER   Zvon tento dala liat cirkev ev. a. v. gočovská   z Amerických milodarov v. roku Pána 1921.   3.:   IN: HO: SS: TRIADIS ECCIE: GOCSENSIS ANNO 1797.   FECIT BENIAMIN STEPHANIDES LOSSONCINI   4.: najmenší - upevnený vyšie nad ostatnými:   PAN BŮH JEST MA SÍLA I DOUFANI.   EV. A. V. CIRKEV GOČOVSKA   1937.   V. BUCHNER KOŠICE

Gočovo - kostol - zvon
 
Rodný dom akademika Juraja Hronca - / narodeného 17. mája 1881v Gočove / matematika, prvého rektora SVŠT v Bratislave, predsedu Matice Slovenskej (1945-1954). Na dome sa nachádza pamätná tabuľa s bustou od sochára J. Kostku.
Erb obce: v modrom poli štítu strieborný (biely) baránok so zlatými (žltými) rohami a raticami. Podkladom pre súčasný erb bola obecná pečať, pochádzajúca z prvej polovice 17. storočia. Odtlačok typária z roku 1630 je uložený v Krajinskom archíve v Budapešti v Altenburgerovej zbierke pečatí (Mygyar országos Levéltár Budapest, V-5, Altenburger Pecsétgyűjteménye). Na pečati s kruhopisom SIGILLUM PAGI GOCZA. D. 1630 (pečať obce Gočovo 1630) je vyobrazený v renesančnom štíte baránok.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015