* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  48° 42,7350´ N
  20° 25,9788´ E
HENCKOVCE
 erb - Henckovce
Nachádzajú sa v Slovenskom rudohorí, v údolí rieky Slanej,13 km na SZ od Rožňavy. Vznikli v 2. pol.15. stor. pri zaniknutej obci Hermanovce. Prvý raz sa spomínajú r. 1470. Po Bebekovcoch patrili až do 19. stor. rodine Andrássyovcov. Časť obce tvorili valasi, druhá časť sa živila pálením uhlia, výrobou šindľov, neskoršie aj povozníctvom a najmä prácou v miestnych železiarských podnikoch. Vysokú pec postavili na mieste starej slovenskej pece r. 1852. Obec r. 1900 takmer celá vyhorela.

Henckovce - kostol

Henckovce - kostol

Henckovce - kostol

Kostol Všechsvätých /kat./, pôvodne ranogotický z pol.13.stor., stavba obranného ohradenia upravená v 17. stor. Obnovený po požiari r. 1900. Okolo kostola kamenný múr so strieľňami. Kazateľnica z konca 18.stor.Henckovce - kostol
Nápis na zvone: 2530 SZ. ISTEN DICSŐSÉGÉRE ES MINDEN SZENTEK TISTELETÉRE
ÖNTTETTE AZ ALSÓ SAJÓI ROM. KATH. HITKÖZSÉG. 1901
ÖNTTÖTTE A BUDAPESTI SZIVATYÚ ÉS GÉPGYÁR R.T. EZELŐTT WALSER FERENCZ
 
Henckovce - kostolHenckovce - kostolHenckovce - kostol
 
Kostol /ev.a.v./ Klasicistický, postavený r. 1798. Oltár barokový, rustikálneho charakteru, z 2. pol. 18.stor. V nadstavci oltára skupina sv. Trojice s anjelmi, ľudový reliéf. Kazateľnica neskorobaroková z 2. pol. 18. stor. Organ z 2. pol.18. stor.

Henckovce - kostol - zvon

Henckovce - kostol

Henckovce - kostol - zvon

Vo zvonici sa nachádzajú 2 zvony.    Väčší s nápisom:   OBETOVALI PRE EV. CIRKEV HENCKOVSKU   NAŠI HORLIVÝ SPOLUBRATIA V AMERIKE   PRACUJÍCI I DOMÁCÍ ABY HLÁSAL   SLÁVU BOŽÍ A POKOJ MEZI LUDMI   ROKU PANE 1920.   R. MANOUŠEK A SPOL. BRNO      Menší s nápisom:  VIVOS VOCO MORTUOS PLANGO.   EXISTENTIBUS V. D. M. PAULO CHOTVÁCS.   INSP. SAM. KLEIN. CURATORE A. KALINA   JUDICE SAM. BENCO.   ANNO 1901   ÖNTÖTTE A BUDAPESTI SZIVATTYU ES GÉPGYÁR R.T. EZELÖTT WALSNER FERENCZ.
 
Kúria /č.100/ barokovo klasicistická, postavená koncom 18.stor.

Obecná zvonica z 19.stor.

Zvonica pri ev. kostole, jednoduchá drevená ľudová stavba z konca 19. stor., zo šindľovou strechou.

Erb Henckoviec zobrazuje v červenom štíte striebrovlasého kráľa so zlatým zemským jablkom a zlatým žezlom. Bol prijatý 29. mája 2000,  na základe pečate z roku 1683.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015