* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  JASOV

Obec na severovýchodnom okraji Slovenského krasu v údolí rieky Bodvy, 9 km na sever od Moldavy nad Bodvou.Archeologická lokalita - sústavné osídlenie od doby kamennej.Obec jestvovala už pri založení premonštrátskeho kláštora, ktorý vznikol generáciu pred r. 1171. Najstaršia zmienka z r.1234,banícka osada,v 14.stor. trhové právo.

Jasov - kostol

Jasov - kostol

Jasov - kostol

Neskorobarokový kláštor a kostol premonštrátov z r.1750 - 1766 podľa projektu A.Pilgrama - NKP. Vznikol na mieste staršieho opevneného hradného kláštora zo začiatku 15. stor.,vzácne interiérové barokové zariadenie.Kláštorný kostol barokový z r.1766 s nástennými maľbami od Krackera, interiér barokový, neskorobarokové kalichy a monštrancie od J.Szillassyho. Veľmi cenná baroková záhrada v štýle francúzskych parkov so vzácnymi drevinami. Kláštorná knižnica z 15.stor. so stropnými maľbami od Krackera. 
 Farský gotický kostol sv. Michala archan. /kat./ z 15. stor., postavený na starých základoch. 

Zrúcanina gotického hradu postaveného v r. 1312 - 1320. Zachovali sa iba zvyšky múrov.

Chránený prírodný výtvor Čertova skala - chráni sa vápencová skala a Jasovská jaskyňa s bohatou sintrovou výzdobou,záclonovité stalaktity a stalagnáty s obvodom 18 m - sprístupnená od r. 1846, celková dľžka 1815 m ,sprístupnených je 620 m.

Erb Jasova - v červenom štíte anjel v striebornom rúchu so zlatými vlasmi a krídlami v zlatej obuvi, v zdvihnutej pravici za hlavu skloneným strieborným mečom so zlatou rukoväťou, v pravici pred sebou s veľkými zlatými váhami. V oboch horných rohoch štítu skrížené strieboné banícke kladivká so zlatými rukoväťami. Tento symbol s baníckou symbolikou a Archanjelom Michalom nachádzame v obecnej pečati Jasova už od 16. storočia. Prijatý bol 16. septembra 2002.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015