* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  KOBELIAROVO

Obec v Revúckej vrchovine v údolí Kobeliarského potoka obkolesená Ždiarom, Bučinou, Mágricou a zo severu Radzimom sa nachádza 17 km na SZ od Rožňavy. Najstaršia zmienka pochádza z r. 1466, pod maďarským názvom Feketepatak / čierny potok /, ako majetok patriaci štítnickým Bebekovcom. Jej slovenský názov je odvodený z pastierskej špecializácie / kobyliar / a od 16.stor sa vyskytovalo ako: Kobelar, Kobelarovo, Kobuljar. Obyvatelia sa okrem baníctva a práce v železiarňach zaoberali pálením uhlia, pastierstvom a nádenničením. V kobeliarskom chotári boli medené, železné, bizmútové i cínové rudy.

Kobeliarovo - kostol

Kobeliarovo - kostol

Kobeliarovo - kostol

 Kostol /ev.a.v./ ranogotický z čias okolo r. 1300-1310, upravený r. 1664 a v 1.pol. 19.stor. Oltár z 1.pol.19.stor. s klasicistickou stľpovou architektúrou, v strede obraz pokrstenia krista. Kazateľnica klasicistická z 1.pol 19.stor. Ranobarokový kalich zo 17. stor. so štylizovanou révou. Dve bohoslužobné konvice z r. 1785.
Nápis na zvone /1/:

"ВАСИЛІИ"
СЕЙ ДЗВІН ЖЕРТВУВАВ НА СЛАВУ БОЖУ ВАСИЛЬ БІЛЯНСЬКИИ
РОДОМ ЗІ СЛОБОДИ ДОИНСЬКОІ
А 40 ЛІТ ЗАМЕШКАЛИИ В СИНЕЧО ЛІ.
РОКУ БОЖОГО 1929

Nápis na zvone v preklade:
"Vasiľ" tento zvon obetoval na slávu
božiu Vasiľ Biľanský
rodom z Slobody Dolinskoj
a 40 rokov ... .
v roku pána 1929

Kobeliarovo - zvon

Kobeliarovo - hodinový strojček

Hodinový strojček v kostolnej veži.


Kobeliarovo - kostol - zvon

Nápis na veľkom zvone /2/: BUDIŠ VERNÝ AŽ DO SMRTI DAMT TOBE KORUNU ŽIVOTA.  Z MILODAROV V AMERIKE PRACUJÚCICH SPOLUBRATOV R. PANE 1921    R.MANDUŠEK A SPOL. BRNO 1921.

Nápis na malom zvone /3/: ŽIVÝCH VZBÚDZAM, VOLÁM K BOHU, MRTVYCH SPREVÁDZAM K HROBU.    1921 ZA FARÁRA ANDREJA HATVANSZKYHO    R.MANDUŠEK A SPOL. BRNO 1921.Kobeliarovo - dom P. J. Šafárika


 
Pamätný dom, budova ev. fary, v ktorej žil od svojich 4.rokov Pavel Jozef Šafárik, /1795-1861/ - slovenský básnik, jazykovedec, etnograf, historik, slavista a archeológ. V dome sa nachádza literárnomúzejná expozícia P.J.Šafárika. Prvá expozícia vznikla pri príležitosti 100. výročia Šafárikovho úmrtia a pre širokú verejnosť bola sprístupnená 3. júna 1961.
Evanjelická fara, postavená v 2.pol.18.stor.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015