* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  MEDZEV

Erb MedzevaMesto so starou železiarskou tradíciou v údolí Bodvy,obklopené zo S a J výbežkami Volovských vrchov. Mesto s tradičnou výrobou železiarského tovaru.Najstaršia písomná zmienka z r. 1359. Banícka a neskôr hámornícka obec, od 1618 s obmedzenými meskými právami.V 19. stor. tu pracovalo 109 hámrov.Posledný hámor pracoval až do 1962.Pozostatky viacerých hámrov a stavov / jazierok / v Šugovskej doline. Ľudová architektúra starších zrubov.

Medzev - kostol
 V bývalom Nižnom Medzeve pôvodne gotický kostol P.Márie /kat./ z 15. stor.,barokovo prestavaný v 18. stor.Krstiteľnica kamenná z konca 17.stor.

Mariánsky stľp na námestí z 18.stor., podstavec a sochy z r. 1907.

Medzev - kostol

Nápisy na dvoch zvonoch:  /1/   OIAGONO ALOYSIO BERCSINSZKY JUDICE GEORGIO GÖBL 1891 FUSA.  SELTENHOFER FRIGTES FIAI CS. ÉS M.K. UDVARI HARANG - ÖNTÖDE SOPRON. HONDRIBUS B. MARIA V. OIGUTA UNA.V.A.    823.sz.     /2/    DIESE GLOCKE WURDE GEGOSSEN ZUR EHRE DEM HEILIGSTEN HERCEN JESU     ZUM ANDENKEN DEN IM WELTKRIEGE 1914-1918 GEFALLENEN MEDZENSEIFNER HELDEN     RUDOLF BALLASCH, EUGEN BODENLOSZ, JOZEF BODENLOSZ, MICHAEL BODNÁR. JOHANN BÖHM. KARL DEUTSCH. ANTON EIBEN, ANDREAS EIBEN.     ADOLF GEDEON  D. HENRICH GEDEON B. JOHANN GEDEON G.. JOHANN GEDEON L.. JOHANN GEDEON L.. JOHANN GEDEON P.. MICHAEL GEDEON G..     ERNST GÖBL. JAKOB GÖBL MICHAEL GÖBL MATTHIAS HÜBLER . JOSEF KLEISZ. ANDREAS LOPATOVSKY. JOHANN RUSVARCKY. ANDREAS SCHNEIDER     MARTIN SCHÜRGER, ANDREAS SPAK. JOHANN SPISAK. JOHANN STEFÁNI. JOZEF STEFÁNI. JOSEF TACHE. ALOIS TOMASCH. JAKOB TOMASCH UND JOSEF TOMASCH     VON DEN EDLEN SPENDEN DES THEODOR KUNDTZ. FRAU SIMON TACHE UND DER METZENSEIFNER BÜRGER     UNTER ANTON SCHOBERWALTER DECHANT- PFARRER. MICHAEL KOSMAN GEMEINDERICHTER     ALOIS BRÖSZTL BÜRGERMEISTER UND KARL BOBULA GEMEINDENOTÄR. IM JAHRE DES HERRN 1926
Medzev - hámor

Železný hámor na vodnú energiu zachytávanú vodným kolesom - technická pamiatka.
 
Vo Vyšnom Medzeve hodnotný interiér barokovo-klasicistického kostola sv. Márie Magdalény /kat./ postavený r. 1773 s dielami maliara J. L. Krackera a sochára J.A.Kraussa. Hlavný oltár barokový z konca 17. stor., pôvodne z jasovského premonštrátskeho kostola. Kazateľnica rokoková z 2.pol.18.stor. Organová skriňa - trojdielna rokokovo-klasicistická z konca 18. stor.

Vo zvonici sa nachádzajú 4 zvony z nápismi:      najväčší:     FELSŐMEVZENZÉF B. VÁROS R. K. KÖZSÉGE     KÖLTSÉGÉN ISTEN DICSÖSÉGÉRE ES SZ. M.     MAGDOLNA TISZTELETÉRE ÖNTETETT     PIRKER AMBRUS ESP PLEBÁNOS GRENTZER     FÜLÖP BÍRO SCHMOTZER ILLÉS JEGYZŐ     ORIENT MIHÁLY ALBÍRO STARK ANDRÁS PENZTÁRNOK IDEJEBEN 1875     menší:     HEILIGE MARIA MAGDALENA BITTE FUR ÜNS !     ÖNTÖTTE EGRY FERENC KISGEJÖCÖN 1931.     1914 - 1918 ZUM ANDENKEN AN UNSERE GEFALLENEN KRIEGSHELDEN     malý:     1818 FELSO METZNZFF     IN LOSSUNTZ MICHEL HEIDENPERGER GOSS MICH     GOTHARDE INTERCERDE PILANOBIS ET TERCENUM GRANDINE ET TEMPESTATE DEFENDE SANCTE     najmenši je bez textov.
Vyšný medzev:
Vo zvonici sa nachádzajú 4 zvony s nápismi: 1:  „1818 FELSO METZNFF IN LOSSUNTZ MICHEL HEIDENFERGER GOSS MICH   GOTHARDE INTERCERDE PILANOBIS ET  TERRENUM GRANDINE ET TEMPESTATE DEFENDE SANCTE“ - na zvone sa nachádza symbol dvoch zkrížených baníckych kladív uzavretých v kruhu.  2: „MEILIGE MARIA MAGDALENA BITTE  FUR ÜNS! ÖNTÖTTE EGRY FERENC KISGEJ ÖCÖN 1931.   1914-1918 ZUM ANDENKEN AN UNSERE GEFALLENEN KRIEGSHELDEN“   3: „FELSŐ MEVZENZÉF B. VÁROS R.K. KÖZSÉGE   KÖLTSÉGÉN ISTEN DICSÖSÉGERE ES SZ. M.   MAGDOLNA TISZTELETÉRE ÖNTETETT PIRKER AMBRUS ESP PLEBÁNOS GRENTZER   FÜLÖP BÍRO SCHMOTZER ILLÉS JEGYZŐ   ORIENT MIHÁLY ALBÍRO STARK ANDRÁS PENZTÁRNOK IDEJÉBEN 1875   ... BUDAPESTEN“ - na zvone sa nachádza symbol dvoch zkrížených baníckych kladív.  Najmenší z nich je zo vzorom bez  textu.

Erb Medzeva: v modrom štíte nad strieborným trojvrším dve skrížené banícke kladivká, mesto prijalo 27. sepembra 1983. Symbolom Nižného Medzeva z 15. stor. bola na tróne sediaca Madona s dieťaťom a na ešte mladšom symbole je pod Madonou vrch s baníkom vo vchode do bane, pričom baník drží dve kladivá. Pečatný symbol Vyšného Medzeva na pečatidle z r. 1839: Madona s dieťaťom a dvojramenným krížom a pod ňou sú nad trojvrším dve skrížené banícke kladivká.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015