* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  48° 43,5144´ N
  20° 24,4434´ E
NIŽNÁ SLANÁ
 erb - Nižná Slaná
Nachádza sa v Slovenskom rudihorí,15 km na SV od Rožňavy. Obec založená v r. 1320-1363. V 15. stor. patrila rodine Štitnikovcov, od poslednej tretiny 16. stor. až do 19. stor. rodine Andrássyovcov. Od počiatku až dodnes - banícka obec. V r. 1804 - 1805 pracovali tu 3 slovenské pece, 3 hámre a železiarsky podnik.

Nižná Slaná - kostol

Nižná Slaná - kostol

Nižná Slaná - kostol

Kostol /ev.a.v./ pôvodne gotický., postavený v 2. tretine 14. stor. Z pôvodne gotických prvkov sa zachovali lomené okná s kružbami, vstupný portál a fragmenty ornamentálnych nástenných malieb okolo zamurovaného okienka vých. vonkajšej strany prebytéria, ktoré sa dostalo prístavbou ren. veže r. 1594 do vežového priestoru. Oltár s obrazom Krista na Olivovej hore od G. Krafemanna z r. 1869. Kalich s patenou  1883.

Nižná Slaná - kostol

Nižná Slaná - kostol

Nižná Slaná - kostol

Nižná Slaná - kostol

Nižná Slaná - kostol - zvonica

Nižná Slaná - kostol - zvonica


Nižná Slaná - kostol - zvon

Nižná Slaná - kostol - zvon

Nižná Slaná - kostol - zvon

Vo zvonici sa nachádzajú 3 zvony:   nápis na najmenšom: SUM ECCLESIAE EVANG AVC. GONF. ADD   ALSOSAJOENSIS   AB ANNO 1832   ÖNTÖTTE SCRAUDT ANDRÁS PESTEN 1852   väčšom:   ŽIVÝCH VZBÚDZÁM VOLÁM K BOHU.   MRTVÝCH SPREVÁDZAM DO HROBU.   Z MILODAROV BRATOV AMERICKÝCH   I DOMÁCICH PRE EV. CIRKEV NIŽNOSLANSKU R. 1921   R. MANOUŠEK A SPOL. BRNO 1921   veľkom:   USYCHA TRÁVA KVET PRŠÍ   ALE SLOVO BOHA NAŠEHO ZUSTAVA NA VEKY   DOBROREČ DUŠE MÁ HOSPODINU A NEZAPOMÍNEJ SE NA VŠECKÁ DOBRODINÍ   EV. CIRKEV NIŽNOSLANSKÁ R. 1932.   ULIL R. MANOUŠEK V BRNE

Vysoká pec  v doline rieky Slanej, vo výrobnom areáli úpravne rúd železorudných baní v Nižnej Slanej. V bezprostrednej blízkosti štátnej cesty, ktorá pretína pôvodný prevádzkový priestor pece. Pec je z  manipulačných dôvodov postavená do svahu tak, aby z vrchnej terasy bolo prístupné zavážacie zariadenie.Vysoká pec nazývaná Etelka bola postavená grófom Emanuelom Andrássym v roku 1867 na mieste zastaralej železiarne so slovenskou pecou a hámrami, neskôr patrila Rima-muránskej-šalgótarjánskej spoločnosti, ktorá v roku 1907 zastavila prevádzku tejto vysokej pece.Vysoká pec s výškou 11 m a s užitočným objemom 60 m3 má pilierovú konštrukciu a otvorenú nistej. Na zohriatie vzduchu slúžil liatinový ohrievač, vysokopecné dúchadlo bolo poháňané vodným  kolesom.

Evanjelická fara /č.22/, klasicistická budova,postavená r. 1825.

 

 Zrúcanina pevnôstky Muránčok / Malý Muráň / nad obcou. Malý hrádok vznikol v 15. stor. ako pevnôstka Jiskrových vojsk. Za Mateja Korvína bol zbúraný. Z pevnôstky zostalo len niekoľko základných múrov prerastených vegetáciou.

Erb Nižnej Slanej s cirkevným a baníckym symbolom, zobrazuje: v červenom štíte dve strieborné prekrížené kladivká / bicie a rozpájacie /  z prekríženia ktorých vyrastá strieborný latinský kríž. Používal sa už na obecnej pečati z 18. storočia.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015