* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  ROZLOŽNÁ

Nachádza sa v gemerskej časti Slovenského rudohoria, 20 km na ZJZ od Rožňavy. Obec bola osadená v r. 1243-1258 a patrila do pol. 16. stor. rodinám pochádzajúcim z rodu Ákošovcov. Obyvatelia sa zaoberali pálením uhlia a povozníctvom v hámroch. R. 1427 mala 16 port a r. 1773  51 usadlostí a 1 želiara.

Rozložná - kostol

Rozložná - kostolKostol /ev.a.v./, klasicistická stavba ,postavená v r. 1796-1801. Oltár z konca 18. stor. s drevenou polychrómovou neskorobarokovo-klasicistickou stľpovou architektúrou. Obrazy na predele a nadstavcovej kartuši z 18. stor. Kazateľnica baroková z 2. pol. 18. stor. Krstiteľnica z 2. pol. 18. stor. - drevená, vyrezávaná.Rozložná - rodný dom Júliusa Bottu

Rozložná - pamätná tabula
 
Rodný dom Júliusa Bottu. Pamätný dom s literárnou expozíciou , budova bývalej evanjelickej fary, kde sa narodil 24. 7. 1848 historik, kultúrny činiteľ a advokát - syn evanjelického farára - Július Botto, ktorý študoval na gymnáziu v Rimavskej Sobote, Levoči i Spišskej Novej Vsi, teológiu a právo do r.1876 na kolégiu v Prešove.    Historickej práci sa venoval od polovice 80. rokov. Jeho historické a hist.-publicistické práce vyjadrovali podporu slovenskému nár. hnutiu a národnooslobodzovaciemu zápasu, aktuálne sa zameriavali proti tendenčným názorom maďarskej historiografie a publicistiky o historickom vývine a súvekom postavení Slovákov v Uhorsku. Publikoval v Nár. novinách, Cirkevných listoch, Dome a škole, Gemer- Malohonte ... .   Autor miestopisných článkov o Gemeri v Sborníku MSS /1898 - 1900 /, statí o husitoch v Gemeri, bratríkoch, uhorských dejinách v 16. a 17. stor., uhorských stavovských povstaniach, buržoáznej revolúcii 1848/49, J. Daxnerovi, S. Tomášikovi, S. Ormisovi, M. Bakulínym, J. Franciscim a politickom živote v Uhorsku na zač. 20.stor. R. 1914 - 18 bol súdne stíhaný za prácu Krátka história Slovákov, ktorého celý náklad nariadila vláda zhabať.   J. Botto - popredný predstaviteľ národného a kultúrneho života v Gemeri zomrel 29. 9. 1926 v Revúcej.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015