* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  48° 43,7928´ N
  20° 44,3010´ E
SMOLNÍK
 erb - Smolník
Stará banícka obec v doline Smolníckeho potoka vo Volovských vrchoch. Prvá písomná zmienka o Smolníku sa zachovala v listine z r. 1243. Starú banícku obec dosídlili v 13. stor. Nemci z Gelnice, roku 1327 ju Cisár Karol Róbert povýšil na slobodné banské mesto s banským, trhovým, poľovným i  rybárskym právom a v r. 1332 stanovil pre slobodné kráľovské mesto Smolník plochu kruhu s polomerom dvoch míl / vyše 16 km /, ktorá sa mu darovala na večné časy. V 14. stor. bol Smolník sídlom banskej komory. V júli 1600 pustošil v Smolníku mor, na ktorý do 1.1.1601 zomrelo vyše 550 ľudí. V 16. stor. sa Smolník dostal do poddanskej závislosti od hradu Spiš, patriacemu najprv Thurzovcom, potom Csákyovcom /1638/. Od r. 1671 patrilo mesto kráľovskej Komore. Bola tu mincovňa. V 18. stor ožila ťažba medi, od roku 1754 v Smolníku pôsobila banícka škola. Divadlo / ktoré sa žiaľ nezachovalo /  bolo postavené roku 1805 zo strojovňou na otáčanie javiska i divadelnou knižnicou.

Smolník - panoráma

SmolníkSmolník

Pohľad na Smolník

Smolník - tabaková továreň

Smolník - radnica

Smolník - meštiacky dom

Pôvodne renesančný dom bývalej banskej komory v roku 1872 prebudovaná na  tabakovú továreň.

Radnica z r. 1721.

 
Meštiacky dom strednej vrstvy meštanov z 19. stor.  /Rožňavská 103/

Smolník - Kultúrny  dom

Kultúrny  dom v strede námestia postavený v r. 1828/29 pôvodne na poschodí s divadelnou sálou s javiskom,šatňami a skladom kulís.Vo východnej časti domu bola miestnosť pre kasíno založené r. 1832. V prízemí bola aj reštaurácia. Voziareň tvorilo viacero prízemných stavieb, ktoré slúžili na ustajnenie koní, opravu vozov atd. Historicky cenný areál je ohradený múrom. Pôvodný názov kultúrneho domu bol ,,U čierneho orla,,, neskôr ,,hotel Alžbeta,,.

Smolník - kostol

Smolník - kostol

Smolník - kostol

Kostol sv. Kataríny Alex. /kat./,na mieste staršej stredovekej stavby, postavený r. 1801. Hlavný oltár z r. 1805 s obrazom svätej Kataríny, patronky baníkov, od maliara Henricha Fügera, niekdajšieho riaditeľa Umeleckej akadémie vo Viedni. Krstiteľnica z čierneho mramoru - klasicistická zo začiatku 19.stor.V krypte pod kostolom rakvy s kovovými maľovanými rodinnými štítmi zo začiatku 19.stor.

Smolník - Trojičný stľp

Smolník - kaplnka

Smolník - zvonica

Trojičný stľp
na námestí, pred ktorým sa vykonávali tresty s palicou.

 
Zvonica - masívna veža s barok. stiahnutou cibuľovitou strechou.

Smolník - kaplnka

Smolník - kaplnka

Smolník - kaplnka

Pútnický kostol  Navštívenia P. Márie v Štóskych horách, postavený r. 1755.

Smolník - kaplnka

Smolník - kaplnka

Smolník - kaplnka

Dve barokové prícestné kaplnky / v interiéri sochy baníkov /,  Holmiková kaplnka, ktorá pochádza z roku 1935,  kaplnka sv. Jána Nepomuckého, ktorá pochádza z roku 1727 s nápisom: ,, IN  TESARAMCVLTVS  MORTISATHLETÆET  SACERDOTIS JOANNIS  RESTAVRATA ,,.Smolník - banský vozík


 
Ľudová architektúra niekoľkých zachovalých baníckych domov z 18. a 19.stor. /Partizánska 441/

Bývalý mestský prícestný hostinec z 19.stor.

Kostol /ev.a.v./ postavený r. 1787 - barokovo-klasicistický. Na oltári olejomaľba z r. 1906 od Rezöa Ocsára.

Erb Smolníka - v zelenom štíte medzi dvoma zlatými ružičkami, skrížené strieborné banícke kladivká a na spodku zlatá hviezda. Táto symbolika sa používala od konca 15.  do konca 16. storočia - podľa najstaršieho erbového typária obce. Prijatý bol 30. júla 1993.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015