* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  48° 39,5940´ N
  20° 21,8142´ E
ŠTÍTNIK

Evanjelický gotický kostol  zo 14. - 15. stor. bol budovaný vo viacerých etapách k malému pôvodnému kostolíku. Poslednou etapou bolo dobudovanie mohutnej veže, ktorá mala pôvodne aj obranný charakter. Táto pôvodne gotická veža je zakončená drevenou barokovou nástavbou.Štítnik - kostol

Štítnik - ev. kostol - kazateľnica

Oltár je typom saských krídlových oltárov. Pochádza z roku 1636. Bol pôvodne renesančný z neskoršími barokovými úpravami. Uprostred oltára sa nachádza obraz narodenia Krista, na krídlach zvestovanie a klaňanie sa troch kráľov, ako aj bičovanie a ukrižovanie. V nadstavci obraz vzkriesenia a nanebovstúpenia i sv. Trojice. Na predele posledná večera. Všetky maľby sa pripisujú holandskému majstrovi Hansovi von Achenovi. Oltár bol darom Gabriela Bakoša a jeho manželky Márie Bornemisza.
Kazateľnica je z roku 1693. Sú nanej umiestnené styri plastiky evanjelistov a v strede je Spasiteľ sveta / Salvátor mundi /. Na parapete schodišťa sú dva obrazy: Nanebevstúpenie a Getsemanská záhrada.

Štítnik - sarkofág Kláry Bubekovej
Nápis na sarkofágu Štefana Csetnekiho: -- >

VLTIMVS INTER EGO NVME
ROSOS ORDINE FRATRES HAC GELIDA STEPHAN CHETNEKI CON
DOR HVMO OBDORMIVI IN
OPPIDO DOPSINA ANO 1594 DIE 15IVNII POST MERIDIE HORA6


Nápis na boku:

CREDIDER AT STEPHANVS CAPTO PAVLO
ANTE FILEKKO
SE PLACIDA TERRIS POSSE QVIETE FRVI
AST ILLV SVBITO DIRI EXCEPERE DOLORES
ABSTVLIT ET CELERI PARCA CRVETA MANV
SORTE QVID HAC HOMINI MELIVS DVM
....
.NTEREV.T           PEATA VENIT

Štítnik - ev. kostol - sarkofág Štefana Csetnekiho


Nápis na sarkofágu Kláry Bubekovej:


CLARA BEBEKORVM FVIT VNA EADEMO
PROPAGO
TSETNEKIANORVM PARITER NAM TEM
PORE BELA
HVNGARIÆ REGIS GENVIT DETRIVM
ATQ PHILIPPVM
MATHEVS COMITES DOMINOS CASTRIO
BONORVM

TSETNEKII: NATUS DETRIO BENEDICT 9
HABEBAT
PROGENITOS DOMICVMQ BVBEK, KV
NVMQ VOCATVM
NICOLEON, LADISLAVM, IANVMQ PETRVMO
HIS DVM TSETNEKIVM VENIT ET POLSO
CZA BEBECO
MAGNIFICVMQ GENVS MVLTIS DV FLC
RET AB ANNIS


ET VIRTVTE ANIMI, SIMVL AC PRÆSTA
TIBVS ACTIS
VLTIMVS HIC MANSIT MAIORVM EX STI
PE SVORVM
TSETNEKIENSIS HONOS FRANCISCVS ET
VNICVS HÆRES
ORTI ANIMO? VERAQ FIDE CVLTAQ CA
MOENA
ETEREAS NVPER, FATO REVOCATVS
AD ARCES

Štítnik - ev. kostol - náhrobný kameň Štítnik - ev. kostol - náhrobný kameň Štítnik - ev. kostol - náhrobný kameň Štítnik - ev. kostol - náhrobný kameň

Štítnik - ev. kostol - náhrobný kameň Štítnik - ev. kostol - náhrobný kameň Štítnik - ev. kostol - náhrobný kameň

V juhovýchodnej lodi / pohrebnej kapli / je umiestnený sarkofág posledného potomka Štítnickej vetvy Bubekovcov, Štefana Csetnekiho. Je zhotovený z pieskovca a pochádza z r. 1594. Vedľa sa nachádza sarkofág Kláry Bubekovej z červeného lešteného mramoru a okolo nich je rozmiestnených sedem náhrobných kameňov, patriacich významným osobám Štítnika, ktoré sú pochované v krypte pod oltárom.

Štítnik - ev. kostol - fresky

Štítnik - ev. kostol - fresky

Štítnik - ev. kostol - fresky

Nástenné maľby / fresky /
pochádzajú z troch období. Najstaršie z nich z poslednej tretiny 14. stor, druhá časť z 15. stor. a najmladšie z prvej polovice 16. stor. Na viacerých miestach boli objavené až tri vrstvy fresiek. Po prechode Štítnika na stranu reformácie boli tieto zatreté a odkyté boli az na začiatku 20. stor.

Štítnik - kostol ev.

Štítnik - kostol ev.

Štítnik - kostol ev.

Na stenách sú rozmiestnené početné epitafy - dary významných štítnických šlachticov a mešťanov.


Štítnik - kostol ev. - drevené empory

Štítnik - kostol ev.
Nad vchodom do kostola sú drevené empory / chóry /, ktoré mali zväčšiť využiteľný priestor kostola. Lavice boli určené jednotlivým skupinám podľa významu a boli často označované symbolmi, napr. cechov. Lavice v prebystériu boli určené mestskej rade a pochádzajú z r. 1510. Pre šlachtičné boli určené uzavreté skriňové lavice, čiastočne zahalené mrežovanými oknami, aby nepútali prílišnú pozornosť. Väčšina z týchto lavíc pochádza zo 17. - až začiatku 18. storočia.
Pred vstupom na kazateľnicu je umiestnená bohato zdobená lavica bývalých evanjelických biskupov / superintendentov /, ktorí sídlili v Štítniku viac ako 60 rokov.
Gotická krstiteľnica pochádza z roku 1454.  Zhotovil ju majster Ján zo Spišskej Novej Vsi, známi delolejár v Siene, kde dostal za panovania kráľa Žigmunda meno Giovani delle Bombarde, ktoré je uvedené aj na krstiteľnici.
Dve barokové skrine z 18. stor. ktoré patrili Sontágovcom.

Štítnik - kostol ev. - organ

V kostole sa náchádzajú až dva organy. Starší 6 registrový pozitív z roku 1639, jeden z najstarších organov na Slovensku, je umiestnený na hornej empore-chóre. Dolný organ bol zhotovený ako dvojmanuálový organ s mechanickým ovládaním, ale začiatkom tohto storočia bol do pôvodnej barokovej skrine zabudovaný pneumatický dvojmanuál z budapeštianskej dielne firmy Rieger-Klos.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015