* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

MESTO - PAMIATKY

ROŽŇAVA
DOM S GOTICKOU MAĽBOU

Rímskokatolícka fara  na rohu Betliarskej ulice pochádza z doby gotiky zo zač. 15. stor. Jej gotické jadro vzniklo vo dvoch etapách. Pôvodne obsahovalo v suterénoch drevené trámové stropy. V ďalšej gotickej etape, možno však až v renesancii bol pristavaný zadný trakt domu, ktorého klenby sú renesančné. Klasicistická prestavba hlavnej budovy sa uskutočnila zrejme okolo roku 1782, kedy bol obdobne riešené priečelie susedného františkánskeho kláštora.dom s gotickou maľbou - Rožňavadom s gotickou maľbou - Rožňava                   dom s gotickou maľbou - Rožňava

Hlavná fasáda do námestia na prízemí obsahuje 2 okná a stredný slepý otvor s iluzívnou barokovou maľbou okennej výplne. Kompozícia priečelia je klasicistická. V medziokenných poliach poschodia je odkrytá baroková figurálna nástenná maľba z konca tretej štvrtiny 18. storočia, zobrazujúca P. Máriu – patrónku Uhorska, v strede torzo pravdepodobne sv. Michal archanjel a vľavo Kristus a Samaritánka. Maľby sú vyhotovené  technologicky ako maľba secco. Z remeselných prvkov zaujme pozoruhodné klasicistické kované zábradlie v priestore schodiska a kovaná mreža.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015