* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

MESTO - PAMIATKY

ROŽŇAVA
KATEDRÁLA

Gotický kostol Nanebevzatia P.Márie /kat./ postavený v 13.stor., pôvodne farský, od r. 1776 biskupský dokončený okolo r. 1304. Prvá stavba bola počas vnútropolitických bojov v rokoch 1458 - 1466 ťažko poškodená, v 70. rokoch 15.stor. opravená a iba v 90. rokoch 15. stor. za arcibiskupa Tomáša Bakócza prikročili k nákladnej prestavbe, na ktorej sa zúčastnili kamenári z Košíc. Už pri týchto prácach sa ukázalo, že priestor kostola nepostačí rastúcemu počtu obyvateľov, preto prikročili k stavbe severnej kaplnky sv. Kríža, ktorá bola pôvodne baníckou kaplnkou a len neskoršie nadobudla pomenovanie Bakóczova kaplnka podľa renesančného portálu z r. 1516 s erbom Tomáša Bakócza. Portál sa považuje za dielo Vincenta z Dubrovníka. Na stavbe kaplnky sa zúčastnil staviteľ z okruhu Jána z Prešova. Kaplnka bola dostavaná v r. 1518. Veľká interiérová úprava kostola sa uskutočnila po vyhlásení Rožňavy za biskupské sídlo v r. 1776, keď sa farský kostol stal katedrálnym a bol znova zariadený. Zároveň rozdelili bývalú banícku / Bakóczovu / kaplnku stropom na hornú a dolnú časť, aby získali priestory pre knižnicu, sakristiu a zimnú kaplnku. Posledná komplexná obnova kostola prebehla v r. 1938, pri príležitosti osláv storočnice prinesenia ostatkov sv. Neita. Počas týchto prác sa našli zvyšky stredovekých nástenných malieb v kalnke Srdca Ježišovho. Kostol bol pôvodne bez veže, mal iba malú strešnú vežičku, ktorá však zasiahnutá bleskom zhorela. Od 17.stor. spomínajú správy drevenú zvonicu pri kostole. Stavbu veže realizovali v rokoch 1778 - 1779 pod vedením miestneho staviteľa J. Mayera. Hlavný oltár,neskorobarokový z r. 1779, od J. Godeho. Bočný oltár sv. Ondreja, klasicistický z r. 1828. Kazateľnica barokovo-klasicistická od J. Godeho, z čias okolo r. 1770. Krstiteľnica, mramorová klasicistická z r. 1828.

Katedrála - Rožňava

Katedrála - Rožňava

Katedrála - RožňavaKatedrála - Rožňava

Katedrála - Rožňava

Najvzácnejšia umelecká pamiatka Rožňavy - neskorogotická tabuľová maľba Sv. Anna Samotretia z roku 1513 zobrazujúca Pannu Máriu s matkou, so sv. Annou a s malým Ježiškom s realistickými výjavmi zo stredovekého baníctva a hutníctva - je dielom neznámeho majstra.

Rožňava - katedrála - zvon

Rožňava - kat. kostol sv. anny

Rožňava - kat. kostol sv. anny

Nápis na veľkom zvone: ANNO CENTENO   DIOECESIS   ROSNA VIENSIS   CAPITVLVM   ROSNAVIENSE.     PIO IX. PONTIFICE MAXIMO   SANCTAM CATHOLICAM DEI ECCLESIAM   IMPAVIDE ET GLORIOSE GUBERNANTE,   FRANCISCO JOZEPHO I.   HAEREDITARIO   AUSTRIAE IMPERATORE   HUNGARIAE,   CROATIAE ET DALMATIAE   REGE A POSTOLICO   CLAVUM IMPERII TENENTE.     GEORGIUS I. EPISCOPUS   ROSNAVIENSIS H.T.XI.   DIOECESIS ERECTAE SECULARIA RECOLENS FESTA,   MAGNÆ HUNGARIÆ PATRONÆ   ME DICAVIT, ANNO REPARATAE SALUTIS   1876   IGNATIUS HILZER   CS.ET REG. AULICUS   CAMPANARUM CONSTRUCTOR.   FILIUSQUE ILLIUS: PETRUS.   HAS QUATUOR CAMPANAS   V. NEOSTADII COMPOSUE RUNT.   Menši zvon: IN HONOREM   SANCTI JOANIS NEPOMUCENI,   DIOECESSIS ROSNAVIEN.   PATRONI.   FUSA SUM PER FRATRES BUCHNER CASOVIAE 1928     A MDCCCIXXVI FUSA   AC A MCMXVII FINIBUS BEIIICIS REQUISITA   ANNO D: MCMXXVIII   OPIBUS CAPITULI, CLERI DIOEGESANI FIDELIUMVE   NOVITUS AD VITAM REVOCATA   MISERIGORDIAS DOMINI IN AETERNUM CANTABO.   Malý zvon: SANCTE JOZEPH   GIORIOSE VIVENTIUM MORTUORUMVE PROTECTOR,   ORA PRO DEVOTO PRAEPOSITO   QUEI ME IN VICEM ANTIQUAE IMMANI BELLO REQUISITAE   MAGNIFICE FUNDI IUSSIT.   A.D. MCMXXVIII.     FUSA SUM PER FRATRES BUCHNER CASOVIAE 1928
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015