* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

MESTO - PAMIATKY

ROŽŇAVA
KOSTOL SV. ANNY /KAT./

Kostol sv. Anny /kat./ a budova bývalého kláštora františkánov - neskorobarokový s klasicistickou úpravou, založený 30. júna 1745. V roku 1782 bola dokončená veža kostola. Už postavený kláštor s kaplnkou úplne zničil r. 1784 požiar. Kostol bol dokončený a odovzdaný verejnosti 5. novembra 1826. Kostol niekoľkokrát vyhorel a bol opravovaný až do r. 1906. V tomto období bola k východnej fasáde kostola pristavaná malá neorokoková kaplnka Božieho hrobu. V interiéri sa nachádzajú nástenné maľby od známeho rožňavského maliara - Júliusa Ádáma z r. 1897 - 1918. Hlavný oltár pochádza z r. 1905 od F. Bogera a J. Adáma, organ z Maďarského Salgótarjánu, sochy a oltárne doplnky z Tirolska, baroková kazateľnica z konca 17. stor z Košíc, 3 zvony z r. 1892 boli odliate zvonolejárom Františkom Valtzerom v Budapešti. V druhej polovici 18. stor. prevzal vedenie stavby pravdepodobe miestny staviteľ Ján Mayer, ktorý bol projektantom veže a fasády kostola dokončených okolo r. 1791. Pod chórom, na východnej strane kostola sa nachádza vchod do malej pristavanej kaplnky božieho hrobu s nástennými maľbami J. Adáma z r. 1918. V hornej polovici fasády štukové božie oko s lúčmi.

Kostol kat. - Rožňava

Kostol kat. - Rožňava

Kostol kat. - Rožňava

Kostol kat. - Rožňava

Kostol kat. - Rožňava

Kostol kat. - Rožňava

Rožňava - kat. kostol sv. anny

Rožňava - kat. kostol sv. anny

Rožňava - kat. kostol sv. anny

Kostol kat. - Rožňava

Kostol kat. - Rožňava

Kostol kat. - Rožňava

Rožňava - kostol sv. anny - zvon

Kostol kat. - Rožňava - zvon

Nápis na veľkom zvone: IN HONOREM S: VENDELINI   CURAVIT ME ILLUSTRISSIMUS AC REVERENDISSIMUS   DOMINUS VENDELINUS HOFFMANN CANONICUS   ROSNAVIENSIS ANNO DOMITI 1892   ÖNTÖTTE WALSER FERENC BUDAPESTEN   2006 sz.   Malý zvon: PETER HILZER   KK. HOF   CLOCKEN GIESSER   IN W NEUSTADT 1985     L.P. ULILA RODINA DYTRYCHOVA 1988 - pred r. 2006 sa na jeho mieste nachádzal malý zvon s nápisom: ,,DÓRI-JOLY"   1927   ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTÖ BUDAPESTEN
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015