* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  48° 32,7354´ N
  20° 24,0882´ E
PLEŠIVEC (PELSŐC)
 erb - Plešivec
Obec v údolí Slanej pri sútoku so Štítnikom, obklopená planinami Slov. krasu: Plešivskou, Silickou, Koniarskou a výbežkami Juhoslovenskej nížiny. Pre vhodnú polohu je turistickým východiskom do Slovenského krasu. Plešivec bol založený v 11.stor. Prvá písomná zmienka je z r. 1243. Od 1328 mal niektoré obmedzené mestské práva poddanského mestečka. Začiatkom 18.stor. sídlo Gemerskej župy až do vyhorenia 1849. Obyvateľstvo sa zaoberalo chovom domácich zvierat, pálením vápna, pestovaním ovocia v mohutných ovocných sadoch, prácou v hámroch a tepaním kovu / kovotepci /.

Plešivec - kostol

Plešivec - kostol

Plešivec - kostol

Pôvodne ranogotický ref.  kostol sv. Juraja z 13.stor., v 17. stor. renesančne obnovený, s hodnotným interiérom a fragmentmi gotických nástenných malieb mal charakter rodového a pohrebného kostola Bebekovcov. Takzvaná Bebekovská kaplnka bola ku severnej strane kostola pristavaná pravdepodobne v 16.stor. zachovali sa sa v nej kamenné okná s neskorogotickými kružbami ako i sedlový gotický portál s bohato profilovaným ostením. Na severnej stene pod oknom je osadený náhrobník Ladislava Bebeka s erbom a nápisom gotickou fraktúrou po obvode: hic iacet ladislai bebek pelsuci ... magr ... tavernicor regalm obiit in anno dni mcccc primo.  . Fresky - Posledná večera a Ukrižovanie sú dielom maliarov z Itálie a vznikli okolo r. 1350. Na južnej stene presbytéria nad oknom sú vyobrazené postavy prvých uhorských kráľov sv. Štefana, sv. Imricha a sv. Ladislava. Pozdĺž západnej steny sa tiahne drevená protestanstská empora z roku 1629, s maľovaným kazetovým parapetom.  ........info+

Plešivec - ev. kostol - zvonica

Plešivec - kostol

Plešivec - ev. kostol - zvonica
 
Zvonica pri ref. kostole sv. Juraja - barokovo – klasicistická stavba, postavená s použitím muriva staršej veže. V spodnej časti veže nad vchodom je štukové datovanie tejto prestavby rokom 1807. Autorom prestavby bol pravdepodobne rožňavský staviteľ Ján Mayer. Strecha veže pochádza z roku 1883.Veža pravdepodobne nesúvisí so stavbou kostola, ale tvorila súčasť mestského opevnenia a spĺňala pravdepodobne i funkciu mestskej brány.Vysoká veža je postavená na štvorcovom pôdoryse, drevenou konštrukciou je výškovo predelená na 6 podlaží spojených drevenými doskovými schodmi. Konštrukcia zvonov  je na piatom podlaží, hodinový stroj na šiestom. Podlaha na prízemí je z utlačenej hliny, podlahy vyšších poschodí sú doskové. Vo veži sa nachádzajú 3 zvony.

Nápis na menšom zvone: ÖNTÖTTE EGRY FERENC KISGEJŐCÖN 1932   ISTEN DICSŐSÉGÉRE KÉSZÍTETTÉK A PELSŐCZI   REFORMÁTUS EGYHÁZ HÍVEI 1932 ÉVBEN. Nápis na väčšom zvone: ÖNTÖTTE EGRY FERENC KISGEJŐCÖN.   ÖNTETTE   SZENTPÉTERY SÁMUEL REF. LELKÉSZ   ÉS NEJE   KÁLNICZKY ZSUZSÁNA   BÉLA FIOK EMLÉKÉRE   A PELSÜCZI REF: EGYHÁZNAK   1905. Zvony sú zdobené rastlinným dekorom. Hodinový stoj pochádza z cias výstavby veže, jeho zvon je bez textu.

Popis starých zvonov, ktoré boli pravdepodobne roztavené Bebekovcami a následne z nich boli odliate delá, takže do roku 1660 ostal vo zvonici len malý zvon vežových hodín:  ,,Najväčší  vážil 18 mázsás a mal nápis: ,, Anno MDCL Tudit in Honorem Dei Georgius Vieerd Eperjesini ,,. Stredný vážil 8 mázsát, s nápisom: ,, Anno 1736 Vocem tuam omolivi et timui. G:3 ". Malý zvon  váži takmer másfél mázsát a je zvonom , ktorý sa zachoval až dodnes. Písalo sa oňom, že má oveľa čistejší zvuk ako mali veľké a vraj bol aj oveľa starší. 
Na severovýchodnej strane je v architektúre s rovným prekladom osadená čierna mramorová pamätná tabuľa s menami padlých v 1. svetovej vojne.

Plešivec - zvonica

Plešivec - hradný múr

Plešivec - kostol

Barokovo-klasicistická budova  obecnej zvonice.


Zvyšky obvodového  muriva gotického vodného hradu Plešivec. Hrad dal postaviť r.1320 Dominik Bebek ako svoj rodový hrad, ktorý mal chrániť / strážiť / mosty, po ktorých išla dôležitá a frekventovaná obchodná cesta - mal charakter vodného hradu. Hrad vyhorel po nápore turkov v r. 1558.

Katolický  kostol.Plešivec - erb

Plešivec - radnica

Plešivec - pamätná tabuľa

Neskoroklasicistická budova bývalého  obecného domu.

Barokovo-klasicistická budova bývalého župného väzenia z r. 1716-1719, prefasádovaná v 19.stor., adaptovaná 1956 na školu. Na priečelí s pamätnou tabuľou Š.M.Daxnerovi, J.Franciscimu a M.Bakulínimu, ktorí boli v Plešivci odsúdení na smrť počas revolúcie 1848 - 1849.

Pamätník padlým
Na pamätníku sa nachádza nápis v troch jazykoch / slovenčine, ruštine a maďarčine /:

VEČNÁ SLÁVA PADLÝM
HRDINOM V BOJI
ZA SLOBODU A NEZÁVISLOSŤ
NAŠEJ VLASTI
1945

ÖRÖK DISCŐSÉG HAZÁNK
FELSZABADULÁSÁÉRT ÉS
FUGGETLENSÉGÉÉRT VÍVOTT
HARCBAN ELESETT HŐSÖKNEK
1945
Dom

Pamätník
padlým hrdinom v boji.

 


Erb Plešivca - v červenom štíte na zlatom trojvrší strieborný dvojitý kríž a strieborný meč. Jeho predlohou bola pečať z 19. storočia.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015