Rožňava a okolie - Rozsnyó és környéke


* ROŽŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NAŠA PRÍRODA   * UBYTOVANIE


MESTO - PAMIATKY  
GPS  48° 39,729´ N
  20° 31,980´ E
ROŽŇAVA
ROSENAU
     ROZSNYÓ

strana    <<< 1 2 3 4 >>>

I
Nachádza sa v Rožňavskej kotline v údolí Slanej, pod južnými výbežkami Volovských vrchov. Rožňava vznikla ako banícke sídlisko so zlatými,striebornými a medenými baňami.Prvá písomná zmienka je z r. 1291.Prvé mestské výsady získala r.1340, poddanským mestom sa stala r. 1382 a slobodným kráľovským mestom r.1410.Vplyvom tureckých nájazdov v 16. stor. nastal úpadok baníctva.
 
panoráma rožňavy


KLIK FOTO = INFO+Budova Strednej zdravotnej školy, bývalá ev. dievčenská škola. Iniciátorom založenia evanjelickej dievčenskej meštianky bol potiský superintendant Štefan Czékus. Od školského roka 1886/87 sa osem rokov vyučovalo vo dvoch triedach. V rokoch 1895/96 počet tried zvýšili na štyri. Potrebné financie získala ev. a. v cirkev zbierkami a dištrikt prispel sumou 2000 zlatých. Počet žiačok sa pohyboval od 80 do 100.   Školská budova bola pre túto školu postavená v roku 1897. Súčasťou školy boli učebne, byty pre učiteľov a internát. Stavba bola ukončená 13. 2. 1898. Na susediacej parcele sa nachádza stavba telocvične z roku 1892, pôvodne patriaca ev.a.v. gymnáziu.  ...........info+
Gymnázium - Bývalé hlavné gymnázium, postavené v roku 1904 až 1906 podľa projektu budapeštianskeho architekta Alexandra Baumgartena, ktorý spolupracoval i s Ö. Lechnerom. Budova postavená pod vedením staviteľa Jána Pisszera a Ing. M. Ungára. Štvorpodlažná voľne stojaca stavba so školským dvorom je umiestnená v areáli katedrálneho kostola. Ohradená sčasti ohradným múrom katedrály sčasti kovovým secesným oplotením. Budova bola postavená so sponzorských príspevkov najmä od Dionýza a Gézu  Andrássyovcov. Slnečné hodiny umiestnené pri ľavom okraji južnej fasády gymnázia, vo výške 1. poschodia pochádzajú z čias vzniku budovy, z roku 1906.  ........... info+
Budova Regionálneho  kultúrneho centra, bývalá budova Katolíckeho tovarišského spolku , založeného v roku 1903. Bol kultúrnym spolkom katolíckych  remeselníkov. Počet jej členov sa pohyboval medzi 290 – 318. Zrušený bol v roku 1945. Pre tento spolok bola postavená a 13. októbra 1907 vysvätená nová budova. K objektu v rozsahu dnešného hlavného krídla bolo neskôr na severnej strane pristavané dvorové krídlo a pozdejšie i krátke priečne krídlo.  ........... info+
Typický meštiacký barokovo - klasicistický dom na Šafarikovej ulici s pravdepodobne pozdnogotickým jadrom, s unikátnou  štukovou výzdobou. Dom prešiel rozsiahlou prestavbou v poslednej štvrtine 18. storočia, z ktorého pochádza i pozoruhodné priečelie, jedno z najhodnotnejších v Rožňave. Okná poschodia sú lemované ušnicovou šambránou a nadokenným rokajovým, v každom poli individuálne riešeným ornamentom. Na klenbách poschodia .......   štukové zrkadlá. Dom mal pôvodne manzardovú strechu, ktorá bola po požiari v r. 1891 vymenená za sedlovú.  ........... info+
Barokovo klasicistická budova bývalého rím. kat. gymnázia postavená r. 1778 v susedstve katedrály, neskôr katolícky seminár, založený v roku 1814. Po roku 1945  upravená na detskú nemocnicu. Klasicistická budova seminára bola  postavená v rokoch 1808 – 1814 za biskupa Ladislava Eszterházyho staviteľom Baffim. V polovici 20. storočia boli pristavané priestory na východnej strane pre potreby nemocnice Pred budovou, zo strany ulice Akademika Hronca, bola umiestnená busta I. Szabóa, bývalého profesora rím.kat. gymnázia.  ........... info+
Biskupská rezidencia - barokovo-klasicistická budova na Námestí baníkov výrazne prestavaná v r. 1776-1778, vznikla spojením niekdajšieho jezuitského kláštora a vedľajšieho obytného domu.  Pri spojení dostala jednotnú klasicistickú fasádu podľa projektu miestneho staviteľa J. Mayera. V 2. tretine 19. stor. stavbu rozšírili smerom do Čučmianskej ulice s neskoroempírovým vstupným rizalitom z roku 1890 od staviteľa Baffiho. K uzavretiu areálu zo západnej a severnej strany došlo na konci 20. storočia novostavbou podľa projektu Ing. arch. Rusnáka. V dvore sa náchádza záhrada. V kaplnke biskupa a v obytnej časti sa zachovalo zariadenie z 19. stor. ako i obrazy zo 17. až 19. stor.  ........... info+
down
retep.sk (c) 2002 - 2011
strana    <<< 1 2 3 4 >>>